1. Ishintsitakaperotero Oyenkishiriamento Apatsiyaantsi Eejatzi Owinkatsarimento Anampitsite.

Ari  ajewatakakero   owinkatsarimento Anampitsite. Noyomparetyaro  kametsaini iyenkishiriamentopaye  iriperoripaye  shirampari  kowatziri  impinkatsariwentero Anampitsite. Impinkatsatero kametsaini kenkishiriamentotsipaye irashi shiramparipaye  pinkatsariperotsirori  Okantakaantane  Anampitsite.

Yaretantyarori okaratzi  okowakantziri anampitsite Awinkatsarite  Ontzimatye  jante antawairentsika:

(a) impinkatsatakantero  okantakantziri  Anampitsite. Aparonitaje  añaamento, oshintsika,  oyenkishiriamento iroperori Anampitsite  ampitakoterone  anampipaye;
(b) impinkatsatakantero  oyenkishiriamento  japatotantsitepaye irashi kenkishirinkaripaye atziri. Yamakowentyaro Anampitsite  eejatzi aakaitepaye;
(c) ijewatakantero kametsari kematsataantsi eejatzi  yotaantsi maaroni atzirikipaye  Anampitsite.
(d) Iwetsikakante  Kantakantantsipaye ampinkatsateri. Iminkiakanteri  kaariperoripaye kaari pinkatsateroneri  okantakantane  Anampitsite.