5. Irantawaitakante Antawairentsipaye Iroperori Monkarateroneri Okowakantsiri Anampitsite.

image_pdfimage_print

Ari nomatakero nojewatakantero iroperori antawairentsi operoneri osheki kireeki anampitsite Perú.
Ijewatantyarori Awinkatsarite antawairentsika ontzimatye:

(a) iwetsikakante antawairentsipaye antaroitepaye eejatzi orijanikipaye; aretyaroneri okowakantsiri Anampitsite;
(b) ojewatantyari irantawaire Awinkatsarite; ontzimatye jamenakanteri kametsaini oireekite antawairentsipaye ashi anampitsite onkantya omonkaratantyari okowakantsiri Anampitsite;
(c) ontzimatye inkamantero Awinkatsarite anampitsite tsika okanta ojewatzi irantawaire.
(d) Maaroni antawairiantsipaye irashi Awinkatsarite ontzimatye impayeteri owakeraripaye yotaantsi onkantya ijewatantyarori antawairentsipaye okowakantziri Anampitsite.