8. Yaretakajiari Oireekite Anampitsite Anampitsitekipaye Onkantya Ojewatakantyarori Iroperori Antawairentsipaye Shekitakairiri Kireeki.

image_pdfimage_print

Ari amajeitakero aretakajiari oireekite anampitsite onkantya ojewatakantyarori iroperoripaye antawaerentsi ashi anampitsitepaye Maaroni Pinkatsariwentzirori oipatsijanikitepaye Perú ari jaretajiari oireekite anampitsite. Te onkametsate Lima omisaikeri maaroni oireekite anampitsite. Irotake okametsatantari intsipareya kametsaini oireekite anampitsite.
Aparopaye Pinkatsari jamenakojeitero kametsaini irantawaire eejatzi oireekite anampitsite aretariri poñakotachari Lima onkantya ijewatakantyarori, ishekitakantyarori oireekite eejatzi antawairentsi ashi inampitsite.

Ijewatantyarori Awinkatsarite antawairentsika ontzimatye:

(a) jampitakoteri jamenakoteri ireekite Pinkatsariwentzirori oipatsitepaye Perú eejatzi nampitsijaninkipaye;
(b) maaroni atziritepaye ontzimatye jiñantsiwentajeri tsika ikantya jantawaitakaiteri oireekite Anampitsite eero ipeyashiwaitanta;
(c) irantakante kametsaperori antawairentsi maaroni oipatsiteki Perú;
(d) ontzimatye jiyomparetawakayaro kametsaini iyenkishiriamentopaye Awinkatsarite saikatziri Lima ejatzi Pinkatsariwentzirori oipatsijanite Perú;
(e) maaroni Pinkatsarijanikipaye ontzimatye joyishitawakaiya irantawairekipaye eejatzi oireekitekipaye ashi Anampitsite;
(f) impaitajeri owakerari yotaantsi tsika ikantaitsiri jamenakotaitsiri kireeki eero ikowityanta eejatzi antetajetantyariri maaroiteni akarajeitsira asaikantaro kipatsi ashi Anampitsite;
(g) ari jampitakotakero apatotantsipaye antaro eejatzi orijaniki shekitakairiri kireeki irashi Awinkatsarite eejatzi irashi kireekipakoripaye. Irokapaye ontzimatye oyishitawakaiya antawairekipaye eejatzi oireekitekipaye;
(h) jampitakotero anampitsitepaye jantaritantyari oireekite;
(i) jiyomparetawakantajiaro irantawaire, oireekite Anampitsite Pinkatsariwentzirori nampitsijanikipaye eejatzi Pinkatsariwentzirori oipatsijanikitepaye Perú;
(j) jampitakotero apatotantsipaye orijaniki shekitakairiri kireeki;
(k) impero kireeki onampitsitepaye Perú aakerori, onika, konare, sharaka, ashinonkantsi, tashetsi.