14. Irantawaitakajeri Atziripaye Iroperori Antawairentsi.

image_pdfimage_print

Ari amatakero amperi atziripaye iroperori antawairentsipaye anampitsiteki onkantya jiriperotantajiari. Ari nojewatakantakero iroperori antawairentsi ishekitantajiari aireekite ashi eejatzi ishekitakantyariri oireekite anampitsite eejatzi kirepakoripaye.
Ijewatantyarori Awinkatsrite antawairentsika ontzimatye:

(a) ijewatakante iroperori apatotaantsi tsikanta isaikajeite kirepakoripaye, iratzirite awinkatsarite, yotaantsipankoripaye onkantya jamenantyarori antawaire iroperori yotanetaantsi, ashi yotaantsitaki . Onkantya Ojewatantyari irantawaire yotaneripaye antawaiyetatziri anampitsiteki eejatzi jamenakotantyarori kametsaini apimantayetziri pashinikipaye Nampitsi;
(b) jantakante Kantakantantsi jewatakanterone eejatzi ampinkatsateri maaroni antawairentsikipaye onkantya ontzimantyari iroperori kenkitsawaitaantsi;
(c) ari inkantakowentakero antawaire japatotaantsite irashi antawairiatsipaye saikatziri anampitsiteki. Impikatsatakantero Kantakantaantsi okantakantziri ashi antawairentsi paitachari (OIT);
(d) ijewatakantero iroperori antawairentsi ashi orijanikipaye Apatotaantsi shekitakairiri kireeki ashi pankiwairentsipaye eejatzi oitsokakairiri kireeki;
(e) jantakante Kantakantaantsi ampitakoterone antawaire ashi apotaantsipaye shekitakairiri kireeki;
(f) jampitakotero orijanikipaye Apatotaantsi aantayetzirori antawairentsi akotsiki;
(g) ari jampitakotakero Apatotaantsipaye antaritakairi oireekite. Iyometsairo owakerari yotaantsi onkantya oyotantyariri antawaitakairi kireeki saikatziri anampitsitekipaye;
(h) ari inkantakowentakero kamantaantsi ashi antawairentsipaye. Iyotantyari atziripaye tsika impimantero iwankiwairepaye eejatzi tsika okaratzi owinaropayeni;
(i) eero ishinetakantziro Awinkatsarite iraye aparopaye atziri osheki kireeki eejatzi iraye kapicheni kireeki;
(j) iwetsikakante owakerari antawairentsi ashi tsinanepaye, mainaripaye eejatzi antarikonapaye.
(k) Imperi antawairentsi Awinkatsarite atziripaye saikantaperotarori inampitsite. Iwetsikeniri owakerari antawairentsi irashi atziripaye kisoporokiri;
(l) maaroni antawairiantsipaye irashi pinkatsaripaye eejatzi kirepakoripaye ontzimatye imonkaratawakajia ipinaitsiriri irantawairekipaye;
(m) maaroni antawaire omishitowakantziri anampitsitepaye kaari saikatsine antarokipaye nampitsi ontzimatye intsipariajeniro Awinkatsarite kametsaperoini anampitsitepaye.
(n) Jowayeriteri maaroni atziripaye antawaitakairiri kariperoripaye antawairentsi eentsipaye;
(o) ijewatakantero iroperoripaye antawairentsi. Inkantakowentajeri irantawaire atziripaye;
(p) ijewatakante iroperori apatoirentsi tsikanta osaikajete Apatotaantsipaye shekitakairiri kireeki, irashi antawairiantsipaye,ashi anampitsitepaye eejatzi irashi Awinkatsarite. Jamenakotantyarori tsika inkantero ijewatakantero iroperoripaye antawairentsi;
(q) jimonkarakantero antawaire antawairentsipaye eejatzi irashi kireeki ayotantyarori tsika okanta ojewatsi antawairepaye.