15. Ijewatakantero Iroperori Antawairentsi Ashi Owaritentsi.

image_pdfimage_print

Akowiri antaiyerini awetsikakote apani kenkishiriantsi okantakota ontzime osheki owaritentsi iroperori maaroni atziripaye, okantya amonkaratakaantyarori apani añantari atekatsite okanta otzimantashiriari atziri maaroni.
Iroka aretyari Nampitsi:

(a) onkimoshirewentero okaratzi otsimimotai antawaereki owaritentsi , eejatzi oshekite onkitsote antawairi , amenakoteri tsika ampeyantyariri owayetarori pankirentsi eejatzi amenero awetsikakotero antamipaye , eero amanantaje owaritentsi poñinkaro intaena Nampitsi ;
(b) ontzimatye amonkaratakairo okaratzi tzimatsiri owaritentsi jaka okantya eero opinatanta iro kantzimaintacha kameetsa iwarite ishintsitantyari maaroni atziripaye;
(c) ari okarate eero amanantzi owaritentsi pashiniki Nampitsi okantya eero akosheka okaratzi iwayetari maaroni atziriki , ontzimatye ayatakairo oyaro okaratzi apankitziri anampiki ;
(d) amenakotero ashewatero osankinatakote owairo kametsa onkeni opimantya okaratzi apimantziri anampiki ,tzimatsi apani amenerone kametsatakirika awankiri , onkantya irirori ikatantyaari jee kametsa ashi añaantari eejatzi iro kametsa ashi awatsa maaroni atziripaye;
(e) omonkaraiya , intsipatyari pinkatsariwentzirori anampi asaikika , atziripaye apatoitachari ,jamenero inkempoyero kametsatakeri okaratzi pankirentsi , opimantya owetsikakotya impayeteri iwayetyari atziripaye ,iroka ontzimatye amenakotya onkametsate onkeni oyaaro;
(f) ontzimatye amonkaratakairo iroperori onkameetsate pankirentsi;
(g) amemenatero ashewatero antayeteri ,japatoita amenakotzirori owayetarori okaratzi okowiri etakaantsi;
(h) ontzimatye amenakotya okaratzi awisatsine aririka ampankiwaite , okemita otaranki kipatsi ,owayetarori pankirentsi, ari ontzime onkaaro,eejatzita inkatsite ooria shintsiini,ari ontzimake ampitakotaantsi tsitzimika ameneroni iwaametsataero kipatsi;
(i) owetsikakotya apani kenkishiriantsi isaikaiyini maaroni japatota amenakota okantakota owaritentsi, owetsikia apani tsiparieroni amenakoteroni tekatsi iroyari atziripeye;
(m) joimoshirenkero jamenakotero ikaratzi tsotatziri ichochone eentsi aretachari apani osarentsite jañaantari;
(n) ompayeteri owaritentsipaye ashinonkainkaripaye,
(o) oyometairi maaroni atziripaye okantakota aya kameetsa , atekatsite,onkitete awatsa , jamenakoiteri owachari kameetsa okanta jinintakaitziriri atziri jaretantyarori iroya kameetsa;
(p) ontzimatye osaikakote okaratzi jantayetziri onkeni iyotaantya atekatsite kametsa Yotaantsipankoki;
(q) amenakotero owetsikakotero okaratzi iyotziri ishintsitantari acharinipaye;
(r) oinijairo okaratzi kametsatatziri tsika osaiki owetsikakota pankirentsi okaratzi apankitziri jaka anampiki;
(s) amemenatero ashewatero jantero atziripaye eejatzita tsika japatoita atziri okantakota ipaitai owaritentsi poñinkaro pashini Nampitsi.