16. Ijewatakantero Iroperori Antawairentsi Onkantya Inkempoyantajiariri Ishaninkapaye Maaroni Atziripaye.

Akowi antaiyerini aimoshirenkero isheninkapayeni isaiki Iroperotantsi ishooke maaroni atziripaye ,amenakotero okanta aawakaantsi apani Nampitsi isaiki ashaninka impinkatsatero akantawaita atziritsi eejatzita okaratzi okowa otampatzikatzi maaroni saikantarori. Iro okinkishiriiri Nampitsi aamawentyaro , iwashinonkairo eejatzita irookakairo okaratzi antayetachari kowenkayetatziri okanta isaiki ashaninka Nampitsiki . Nokantanajero iroka ontzimatye amonkaratakairo okantya asaike ashooke maaroni ,eejatzi apani añaantsi kametsari ashi eentsipaye , ewankaripaye, ari amenaperotya tsika isaikayetzi ashinonkainkaripaye. Amenero ontzimantyari tsika osaikakote Apatotaantsipaye amenero onkeni antsipatawakaiya kametsa eejatzita ankempoyawakaiya ari onkantya apani ayotero ampinkatsatawakaiya okaratzi kametsatzimotairi , ayotanenka eejatzi ikanta jañaantayetari atziripaye.
Iroka okowiri Nampitsi aretyari :

(a) ontzimatye amene omonkaratya osaikakote anteri ayotairi ayateri owetsikakotya oshooke ikimoshirete ashaninka Nampitsiki apinkatsateri saikatziri maaroniki ;
(b) amenakotero okanta jirintaitari ,jinirontaitari monkarawairentzi ;
(c) oimoshirenkero irantayetero ijewatero eentsipaye ,ewankari tsika osaike Yotantsipanko eejatzi pashiniki tsika isaikayete;
(d) ontzimatye amonkaratakairo isaiki entsipaye , ewankari apani Yotantsi eejatzi Awentatsipanki maaroni, onkeni iyotero Yotanetantsi,ñaatsawairontsi eejatzi owetsikakotya kametsaripaye , onkantya oimoshirenkantyari jinintashireta , jantarite Kametsa , oshooke jaawiyayetziri ;
(e) iraamakowentyaro okatziri awisatsine kaariperori ashaninkaki , okemita jantayetziro iina eejatzi ikoshiwaitziri eentsipeye , ewankari ,okantya itsomakero maaroni kaariperori ;
(f) iraamakowentyari apatoiwentarori kaariperori ,okaratzi kowenkatatziri ewankariki amenakotero ashewatakotero owetsikakota tsika ayeri ewankari ookayetanakerori kaariperori;
(g) antero owetsikakotya irooperori jamenakotya eentsipaye, ewankari ñaashitakarori kowenkari okantakota jowawakayeta atziri;
(h) oimoshirenkero amenakotzirori okantakota jamenakota eentsipaye , ewankari ,tsika osaiki Itsikaakoyeta eentsi , ewankari janta pinkatsaripaye owiri Nampitsi eejatzita Yotaantsipanko Okaratzi antayetziri tsika ikamantakoyeetziri , jamenakotziri iriperori eejatzi tsika iwashinonkaiya ikantakota kaariperori, ikoshiyetziri jantawaiyetzi ;
(i) jamenakotero osaikakotzi irooperori ñaatsarontsi , Yotaantsi oshekite ontsirekayetya pashiniki ewankari;
(j) iwetsikakotya jantayeteri amenakotya maaroni ashi ewankaropaye motyaatatziri ,iwe pinkatsaro jewateroni jameneri eentsipaye eejatzi aawakaachari ewankari;
(k) oimoshirenkero okantakota jamenakota eentsijaniki kitaiteriki amenakotero maaroniki oshekitzi apatoirentsi ;
(l) jamitakoteri jowayetziri kaari ashi Pinkatsari eejatzita ashi Pinkatsari owetsikakotya tsika osaike ñaatsarontsi eejatzita iyotanenka ashi ewankari , ari etyaari tsika intainayete isaiki ashinonkaari;
(m) amenakotero ashewatero tsika oinijaiya onkamantero shiyakaantsi Iroperori ashi eentsi ,ewankari . Okaratzi iyoteri iweraaka irosarentsite ;
(n) jamemenatero ashewatakotero oyotaanta awatsatari ampinkatsatero otampatsikatsi ashi ashitaaniyetachari ikowiri iyotairi apaniroini ikowakairiri itomi ;
(o) ashekiero osaikakote ampitakotaantsi ashi ayotane eejatzi pashini ampitakotero owetsikia iyotanenka , iriiperote ewankaripaye ;
(p) owetsikakotya kenkishiriantsi maaroniki atsonkantyarori kaariperori ashaninkaki , ewankaripaye ;
(q) amenakotero ashewatero owetsikakotya japatoitya ewankaripaye okantakota ikenkishiriari anteri Anampitsite.