19. Ijewatakajeri Airekitepaye Eejatzi Antawairepaye. Ikempoyakantero Saikantarori Aipatsite.

image_pdfimage_print

Akowiri antaiyerini amonkiero okantakota kenkishiriantsi maaroni antami ontsipatyaro ikenkishiriakota kireeki ,akanta asaiki , iyotanenka eejatzi owetsikakotya aipatsite , onkantya eero añaantaro ashinonkaiya eretantyarori ojewate kametsa anampitsite. Akowiri antaiyerini eejatzita owetsikakotya akowiri anteri okantakota antami , ashi Pinkatsari eejatzi kaari ashi Pinkatsari onkantya akempoyaantyariri saikantarori antami ,onkantya ayero kametsaini okaratzi tzimantarori antami eejatzita amenawentero owetsikia Nampitsi kametsari tzimimoyeteroni maaroni ; onkantya ontzimantyari asaike kametsa eero akowityawaitzi ari etyaaro Nampitsiki tsika okowaperota.
Iroka okowiri aretyari Nampitsi :

(a) aimoshirenkero owetsikakota amenakotya antami ontsipatyaro amenakoiyironi japatota jewayetzirori atziripaye, jewatzirori antami maaroni , eejatzita osaikakoyetzi amenakota anteri tsika otsipariayetaka Ishintsinka Pinkatsari , okaratakotzi amenakota anteri maaroniki antamiki ; (b) amemenatero ashewatero jantayetero maaroni imonkarairo okaratzi janteri japatota kaari ashi Pinkatsari eejatzi japatota atziripayeni okantya jakantyarori ikowakairori imonkaratakairo antami ontzimatye ajewatero ampinkatsatero antami ; (c) amemenatero ashewatero owetsikakotya aipatsite onkeni amenakoyetero okanta antami ,otzishi ,inkaare okantya awetsikakotero okowenkatake kipatsi ; (d) ajewawentero amenero kowayetachari antantyaarori owetsikakotya antamishi onkantya ontzimantyari pankirentsi kiteriri; (e) imonkiawentero tsika owayeta kireeki maaroni Nampitsi onkantya opimantya tzimayetatsiri antamiki ; (f) aimoshirenkero amenakota antamishi onkantya ampero Iroperori antawairentsi ontzimantyari owetsikakotya awankeri, poñinkari , shiyakorontsi, owetsikakotya kaarashi eejatzi tsinkitsa okametsate onkitete y anakotawakaiya amonkarairo ,onkeni anintawaitya kametsa okaratzi tzimayetatziri antamiki , ayotakotzirori añantari , ayotakotzirori apimantzi eejatzi kametsayetatsiri ookimotariri wirakocha; (g) amemenatero ashewatero onkantaitatyeya amonkaratero antziri kametsa eejatzi owetsikakotya kipatsi , jiña , tampia onkantya eero añaantaro okoweenkate; (h) iyotakotairo intsikaakowentero iyotanenka eejatzi iyotziri acharine onkantya irirori ontzimantaiyari isankinatakotaiya ,impaiteri jinintakaitziriri maaroni atziri ; (i) amemenatero ashewatero owetsikakotya kametsa anampi eejatzi amene tsika apiyotero kaarashi okantya owetsikia okametsate anampitsite; (j) aimoshirenkero okanta Yotantsi eejatzi amenakotya owetsikia antamishi; (k) ari onkantaitatyeya ontzime monkaratantsi okantakota antami onkantya jantaantyarori atziripaye ,japatoiyeta atziri amonkaratantyarori okantziri osaikakotzi owetsikakota antami; (l) amenakotya onkantya ontsonkatakotya okaratzi okamenitsi opaimpatzi shintsini anampiki; (m) ontzimatye omonkaratya antakeri saikatziri Nampitsi intaena okantakota ojewate kametsa antami eejatzita ontzimatye irampitakotai añaantaiyaroni onkametsataje antamishi ; (n) ontzimatye irantero maaroni okantakota opimantya antamimashi.