23. Ijewatakairo Antawairentsipaye Ashi Owaritentsi.

Ari amajeitakero ajewatakairo iroperori antawairentsipaye ashi pankiwairentsi, kemariche, shimataantsi, inchatomashi, antawairentsitaki onkatya ojewatakantyariri oireekite anampitsite eeajatsi antawairepaye anampitsite. Ari ajewatakantakero antawairentsipaye pinatakayaroneri, ├▒aperotakayaroneri antawairepaye ashi pankiwairentsipaye; onkatya ampimantantyarori pashinikipaye nampitsi. Ontzimatye amenakotero anampitsitepaye kaari saikatsine antarokipaye nampitsitsi ojewatakairo antawairepaye.
Ijewatakantyarori Awinkatsarite antawairentsiaka ontzimatye:

(a) ari jampitakowentakero antawaire ashi pankirentsipaye, piratantsi shima, kemariche maaroni antayetachari anampitsiteki. Inkantakowentero owinaro awankiwairepaye saikayetatziri anampitsiteki eero otsomakanta owinaro;
(b) ijewatakantero iroperori antawairentsi ashi pankiwairentsipaye tsikanta inkompiyatakantajero nijaapaye isaitantaityarori kantashiyetachari pankiwairentsi. Ijewatakantero antawairentsi ashi ashi shiyakomentontsi, morekamentotsi, choritomoko, impokirotsa eejatzi iwetsike owankopaye onkempoyantayetajiari kantashiwaiyetachari pankiwairentsipaye.
(c) Jampitakotajero antawairepaye nampitsipaye saikayetatziri anampitsitekipaye onkantya jamantyariri oireekite japatotantsitepaye kirepakori onkantya ontzimantyari owakereipaye antawairentsi;
(d) ijewatakantero iroperoiripaye antawairentsi ashi owakerari yotaantsi jewatakaironeri antawairentsitaki, oyotane yotantsitaki eejatzi yotaantsi ashi opomeki awatsa;
(e) ijewatakante antawairentsi ashi pankiwairentsipaye anampitsitekipaye onkantya ompinatantyari;
(f) inkamantajeteri maaroni atziripaye antawairiantsipaye saikayetatsiri anampitsiteki tsika okantakota owinaro pankiwairentsipaye onkantya jiyotantajeityarori tsika inkenakayetero impimantero iwankiwairepaye.