28. Ijewatakantero Okantakantsiri Kantakantsi Ashi Otsinkami Anampitsite. Pinkatsashiretaantsi; Ankiantajiaro Pinkatsarimentotsi Ashi Kantsimonentaantsipaye.

image_pdfimage_print

Ari ankantakowentajeitakero etawotawakaantsi eejatzi pinkatsataantsi onkatya ashikakotajeitantyari kametsaini. Impero kireeki apatotaanstite etawotawakaantsi irashi Awinkatsarite eejatzi ashi anampitsitepaye. Ari nonkantakowentakero iroperori antawairentsi onkantya ontzimantyari pinkatsashiretaantsi amonkaratantyarori Kantakantaantsi ashi maaroni Nampitsipaye saikatziri kipatsikika.
Yaretantyarori Awinkatsarite antawairentsika ontzimatye:

(a) ijewatakantero, impinkatsatakantero antawaire Apatotaantsite ashi Anampitsite amenakotsirori, kantsimonentaantsipaye eejatzi Otsinkami Kantakamentotsi onkatya ojewatakantyarori kametsaini ampitakotaantsi irashi atziritepayeni;
(b) impajeri owakerari yotaantsi irashi amenakantsiroripaye kantsimonentaantsipaye onkantya irantawaitantyari kemetsa ;
(c) ijewatakantajero, impinkatsatakantajero oyenkishiriamento, oyotane, Okantakantane aparopaye Anampitsitepaye;
(d) ari ijewatakantakero Awinkatsarite kametsari irantawaire amenakotzirori kantsimonentaantsi;
(e) inkamantero Anampitsite tsika okantakota jamenakoitsiro Peyakotaantsi onkantya awetsikantyarori kametsaperoini kantsimonentaantsipaye;
(f) impinkatsatakantero Okantakantsiri Oponkitsi Anampitsite. Impinkatsashiretakantajeri atziripaye. Atziripaye kaari pinkatsashireterineri, ishaninka ontzimatye joimonkiyakanteri Awinkatsarite ashitakomentotsiki;
(g) ijewatakantero iroperori antawairentsi irashi Pinkatsaripaye amenakantzirori kantsimonentaantsipaye eero okariperotanta irantawairepaye;
(h) inkantakowentero antawaire maaroni Anampitsiteki Apatotaantsite Kantakowentzirori Anampitsite
(i) impero ishintsinka Awinkatsarite onkantya ojewatakantyarori antawairepaye japatotaantsitepaye Pinkatsaripaye amenakaantsirori kantsimonentaantsipaye.